KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO NĂM HỌC 2023-2024


KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HÀNG THÁNG

NĂM HỌC 2023-2024

THÁNG 8 THÁNG 9 THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12
THÁNG 01 THÁNG 02 THÁNG 3 THÁNG 4 THÁNG 5

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HÀNG TUẦN

NĂM HỌC 2023-2024

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7
Tuần 8 Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12 Tuần 13 Tuần 14
Tuần 15 Tuần 16 Tuần 17 Tuần 18 Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21
Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28
Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2023 - 2024

1. Kế hoạch tổ chức cho HS tựu trường và khai giảng năm học 2023-2024

2. Kế hoạch kiểm tra đánh giá

3. Kế hoạch bồi bưỡng HSG, phụ đạo HSY

4. Kế hoạch giáo dục học sinh khuyết tật

5. Kế hoạch tổ chức hoạt động Stem

6. Kế hoạch tổ chức chuyên đề

7. Kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp

8. Kế hoạch GDCT, công tác HSSV năm học 2023-2024

9. Kế hoạch giáo dục thể chất, TDTT trong trường học

10. Kế hoạch giáo dục dân tộc năm học 2023-2024

12. Kế hoạch quản lý chất lượng giáo dục

13. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục ANQP

14. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2023-2024

15. Đăng ký thi đua của CBGV-NV năm học 2023-2024

16. Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy thanh toán không dung tiền mặt 2023

17. Kế hoạch thực hiện Luật dân chủ

18. Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu