KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN, THÁNG NĂM 2020- 2021


KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG

NĂM HỌC 2020-2021

Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Tháng 01 Tháng 02 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5

 

KẾ HOẠCH TUẦN

NĂM HỌC 2020-2021

Tuần 1 Tuần 6 Tuần 11 Tuần 16 Tuần 21 Tuần 26 Tuần 31
Tuần 2 Tuần 7 Tuần 12 Tuần 17 Tuần 22 Tuần 27 Tuần 32
Tuần 3 Tuần 8 Tuần 13 Tuần 18 Tuần 23 Tuần 28 Tuần 33
Tuần 4 Tuần 9 Tuần 14 Tuần 19 Tuần 24 Tuần 29 Tuần 34
Tuần 5 Tuần 10 Tuần 15 Tuần 20 Tuần 25 Tuần 30 Tuần 35

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO

NĂM HỌC 2020-2021


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu