Asset Publisher

Thời khoá biểu năm học 2012-2013 (học kì I)

Thời khoá biểu năm học 2012-2013 (học kì I)


 

tr­êng thcs nguyÔn huÖ

 

 

thêi kho¸ biÓu

                                                                                                           (Thc hin t ngày 08/10/2012 đến…..)

 

Th

Tiết

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

Ghi chó

 

 

2

1

Chào   C

Chào   C

Chào  C

Chào  C

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

 

 

 

 

 

2

Tin – K.Trung

Anh - Hoa

Anh  -- Hng

To¸n  -TriÓn

Hãa – Mơ

V¨n – Lan

V¨n --- Bé

TD – Nhung

3

Anh –  Hoa

Tin-  K.Trung

§Þa  --Thu

Anh – Hng

V¨n – Lan

Hãa    – Mơ

TD – Nhung

V¨n –Bé

4

TD–    Nhung

Sinh- Thô

To¸n-- TriÓn

§Þa –  Thu

Sinh – MiÖn

CD  – Duyªn

§Þa – Thu

Lý – Hoan

5

Sinh–  Thô

TD - Nhung

To¸n – TriÓn

Tin -k.Trung

CD –  Duyªn

Sinh – M iÖn

Lý – Hoan

§Þa – Thu

 

 

3

1

§Þa -  Thuû

Nh¹c – V.Thu

Sinh    MiÖn

Anh   – Hång

Sö--  Lan

Lý –  B×nh

TD–     Nhung

To¸n –Hoan

 

2

Nh¹c – V.Thu

Ho¹-   Linh

Anh – Hng

Sinh   -- MiÖn

Lý –   B×nh

  -- Lan

To¸n – Hoan

TD -    Nhung

3

Ho- Linh

Anh – Hoa

Tin – K Trung

Sö -    B

TD-   Nhung

Địa-   Thu

To¸n – Hoan

Hãa -   Mơ

4

CN - Th

§Þa- Thuû

Tin- -K.Trung

CD – Bé

Anh – Hång

TD – Nhung

Ho¹ –  Q.Trung

To¸n- Hoan

5

Anh  -- Hoa

CN – Th

Sö –  B

Tin- K.Trung

§Þa – Thu

Anh-  Hång

Hãa-    Mơ

Ho¹ -  Q.Trung

 

 

4

1

To¸n –  Trang

V¨n – Thuû

TD – Nhung

V¨n – Thu

Sinh-  MiÖn

To¸n -   TriÓn

V¨n -- 

Tin --K.Trung

 

2

V¨n –  Thuû

To¸n – Trang

V¨n –     Thu

TD -Nhung

To¸n–TriÓn

Tin- K.Trung

CN – M¬

V¨n – 

3

To¸n–   Trang

TD – Nhung

V¨n  -   Thu

Sö--  

To¸n  – TriÓn

Sinh-     MiÖn

Tin--  K,Trung

CN–  

4

Lý – B×nh

V¨n –  Thuû

Sö –   B

Nh¹c -V.Thu

Anh - Hång

To¸n –  TriÓn

To¸n– Hoan

Sö --Duyªn

5

TD –  Nhung

Lý–   B×nh

Nh¹c-  V.Thu

§Þa -Thuỷ

Tin-  K.Trung

Anh      -Hång

Sö –  Duyªn

To¸n – Hoan

 

 

5

1

CD –-   B×nh

To¸n – Trang

CN   -Min

CN     – MiÖn

Nh¹c–  V.Thu

Sö – Lan

Anh    - Hoa

Sinh – Thô

 

2

To¸n  --Trang

CD –   B×nh

CN - Miện

To¸n  - TriÓn

Sö--  Lan

Nh¹c–  V.Thu

Sinh –  Thô

Anh --  Hoa

3

Anh –   Hoa

CN   -Th

V¨n -   Thu

To¸n  - TriÓn

CN--B×nh

Anh–   Hång

To¸n  – Hoan

Ho¸ –   

4

NGLL-Thô

NGLL-Hoa

NGLL-MiÖn

  NGLL-Thu

Anh – Hång

CN -  B×nh

Ho¸   

To¸n – Hoan

5

 

 

 

 

NGLL-Lan

NGLL-Hång

NGLL-M¬

NGLL-Hoan

 

 

6

1

V¨n – Thuû

Tin– K.Trung

Ho¹–  V.Thu

TD – Nhung

To¸n  -TriÓn

Văn  – Lan

V¨n – Bé

Sinh – Thô

 

2

V¨n –  Thuû

To¸n – Trang

TD –Nhung

V¨n -- Thu

Ho– V.Thu

V¨n    – Lan

Tin  - K Trung

V¨n –Bé

3

Tin  -K.Trung

To¸n –  Trang

Lý -   B×nh

V¨n –  Thu

V¨n–   Lan

To¸n  –TriÓn

Sinh –Thô

V¨n –Bé

4

To¸n – Trang

Sö-- Thuû

CD– 

Ho¹  -V.Thu

To¸n –TriÓn

TD     -Nhung

§Þa – Thu

Lý – Hoan

5

 

 

§Þa–   Thuû

Lý–    B×nh

TD-    Nhung

 Ho  -  V.Thu

   – Hoan

§Þa–  Thu

 

 

7

1

Sö-- Thuû

Anh – Hoa

To¸n –  TriÓn

Sinh     -MiÖn

Ho¸ – M¬

Tin– K,Trung

V¨n   

CD -- Duyªn

 

2

CN  – Thô

V¨n – Thuû

Sinh–   MiÖn

To¸n -TriÓn

V¨n –Lan

Ho¸ – M¬

V¨n    –Bé

Tin –  K. Trung

3

Sinh – Thô

V¨n–   Thuû

Anh –  Hång

V¨n –   Thu

V¨n – Lan

To¸n –TriÓn

CD   -  Duyªn

Anh - Hoa

4

Văn -- Thu

Sinh– Thô

Văn – Thu

Anh –  Hång

Tin–  K Trung

V¨n -  Lan

Anh   - Hoa

V¨n –  

5

SH –  Thô

SH - Hoa

SH – MiÖn

SH    -- Thu

SH – Lan

SH – Hång

SH - M¬

SH –   Hoan