Asset Publisher

thời khóa biểu năm học 2012-2013

thời khóa biểu năm học 2012-2013


  

tr­êng thcs nguyÔn huÖ

 

 

thêi kho¸ biÓu

                                                                                                           (Thc hin t ngày 12/11/2012 đến…..)

 

 

 

 

Buæi chiÒu

Buæi s¸ng

 

 

Th

Tiết

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

Ghi chó

 

 

2

1

Anh - Hoa

To¸n- Trang

To¸n -TriÓn

V¨n-  Thu

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

 

 

 

 

 

2

To¸n- Trang

Anh - Hoa

V¨n  -- Thu

To¸n  -TriÓn

Hãa – Mơ

V¨n – Lan

V¨n --- Bé

§Þa – Thu

3

Sinh –  Thô

To¸n-  .Trang

Sinh  --Min

Tin –  KTrung

V¨n – Lan

Hãa    – Mơ

§Þa – Thu

V¨n –Bé

4

Tin-  Trung

Sinh- Thô

To¸n-- TriÓn

Sinh –  Min

Anh– Hng

CD  – Duyªn

V¨n–  Bé

Lý – B×nh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

CD –  Duyªn

Anh – Hng

Lý –  B×nh

V¨n - Bé

 

 

3

1

§Þa -  Thuû

To¸n –Trang

Tin – K Trung

Anh   – Hång

Sö--  Lan

§Þa –  Thuû

TD–     Nhung

Anh –Hoa

 

2

To¸n – Trang

Ho¹-   Linh

Anh – Hng

Tin  -K.Trung

§Þa –   Thuû

Sö  -- Lan

Anh – Hoa

TD -    Nhung

3

Ho- Linh

Nh¹c – V Thu

Địa –  Thu

Sö -    B

TD-   Nhung

Lý  -   B×nh

To¸n – Hoan

Hãa -   Mơ

4

CN - Th

§Þa- Thuû

Tin- -K.Trung

CD – Bé

Sinh – Min

TD – Nhung

Ho¹ –  Q.Trung

To¸n- Hoan

5

Nh¹c  -V.Thu

CN – Th

Sö –  B

§Þa- Thuû

Lý – B×nh

Sinh-  Min

Hãa-    Mơ

Ho¹ -  Q.Trung

 

 

4

1

To¸n –  Trang

Sö –  Duyªn

TD – Nhung

Sö –  Bé

Nh¹c- V.Thu

To¸n -   TriÓn

Sinh --  Thô

Tin --K.Trung

 

2

Sö –   Duyªn

To¸n – Trang

Sö–     Bé

TD -Nhung

To¸n–TriÓn

Tin  - K.Trung

Anh – Hoa

Sinh –  Thô

3

To¸n–   Trang

TD – Nhung

CD  -   Bé

Anh--   Hång

To¸n  – TriÓn

Nhac -   V.Thu

Tin--  K,Trung

Anh–  Hoa

4

Lý – B×nh

V¨n –  Thuû

Anh–   Hång

Nh¹c -V.Thu

Sinh -  MiÖn

To¸n –  TriÓn

Lý  –  B×nh

§Þa--Thu

5

TD –  Nhung

Lý–   B×nh

Nh¹c-  V.Thu

§Þa -Thuỷ

Tin-  K.Trung

Sinh   -- MiÖn

§Þa –  Thu

Lý –  B×nh

 

 

5

1

CD –-   B×nh

Anh – Hoa

V¨n  -Thu

To¸n -- TriÓn

Anh–  Hång

Sö   – Lan

TD   - Nhung

Tin –  Trung

 

2

CN  -- Thô

CD –   B×nh

Văn -  Thu

To¸n  - TriÓn

Sö--  Lan

Anh–  Hång

Tin–   Trung

TD -- Nhung

3

Anh –   Hoa

CN   -Th

To¸n -  TriÓn

CN -   MiÖn

TD-- Nhung

Tin–   Trung

To¸n  – Hoan

Ho¸ –   M¬

4

NGLL  -Th

NGLL-Hoa

NGLL-Miện

NGLL-Thu

Tin – Trung

TD -    Nhung

Ho¸  –  M¬

To¸n – Hoan

5

 

 

 

 

 

 

 

 

NGLL-Lan

NGLL-Hång

NGLL-M¬

NGLL-Hoan

 

 

6

1

V¨n – Thuû

Tin– K.Trung

V¨n–  .Thu

TD – Nhung

CN  - B×nh

Văn  – Lan

V¨n – Bé

Sinh – Thô

 

2

V¨n –  Thuû

Tin –K. Trung

TD –Nhung

V¨n -- Thu

To¸n– TriÓn

CN   – B×nh

V¨n  - Bé

CN   –M¬

3

Tin  -K.Trung

TD –  Nhung

Lý -   B×nh

V¨n –  Thu

V¨n–   Lan

To¸n  –TriÓn

Sinh –Thô

V¨n –Bé

4

TD – Nhung

V¨n-- Thuû

Häa–  V.Thu

Lý  -   B×nh

To¸n –TriÓn

Ho¹   -V.Thu

CD – Duyªn

V¨n– Bé

5

 

 

 

 

§Þa–   Thuû

Häa–  V.Thu

Ho¹-   V.Thu

 To¸n -TriÓn

CN   – M¬

CD–  Duyªn

 

 

7

1

V¨n-- Thuû

Sinh –  Thô

Anh –  Hång

Sinh     -MiÖn

V¨n – Lan

Hãa–  M¬

V¨n  –  Bé

To¸n -- Hoan

 

2

Sinh  – Thô

V¨n – Thuû

Sinh–   MiÖn

Anh   -Hång

V¨n –Lan

Anh – Hång

Sö  –  Duyªn

To¸n –  Hoan

3

Anh–  Hoa

V¨n–   Thuû

CN–    MiÖn

To¸n –TriÓn

Anh –Hång

V¨n – Lan

To¸n   -  Hoan

V¨n -  Bé

4

Văn -- Thu

Anh– Hoa

To¸n– TriÓn

V¨n –  Thu

Ho¸–   M¬

V¨n -  Lan

To¸n   - Hoan

Sö –  Duyªn

5

SH –  Thô

SH - Hoa

SH – MiÖn

SH    -- Thu

SH – Lan

SH – Hång

SH - M¬

SH –   Hoan