Asset Publisher

Phân công chuyên môn

Phân công chuyên môn


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2011-2012

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn học kỳ I,                              năm học 2011-2012

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết

Ghi chú

TC

ĐH

1

Phạm Thị Nghị

 03/03/1958

 

x

 

Toán

Dạy thay Toán,Lý

 

19

 

2

Nguyễn Văn Mỳ

 10/12/1956

 

x

 

Toán

Dạy hướng nghiệp 9a,9b

 

19

 

3

Phạm Thị Hương Linh

 28/12/1981

 

x

 

Mĩ thuật

TPT đội

 Thư ký HĐ

19

 

4

Nguyễn Văn Duyên

 01/06/1960

 

 

x

GDCD

Sử 8ab,9ab

CTCĐ+ T.BỊ

18

 

5

Kiều Xuân Bình

 12/12/1956

 

 

x

GDCD

GDCD 6ab,7ab,8ab,9ab. Côing nghệ 8ab

 

12

 

6

Nguyễn Thị Hạnh

06/07/1977

 

 

x

Văn

Văn 8ab,Địa 8ab

TTCM

15

 

7

 Nguyễn Thị Kiều Hoa

 12/04/1979

 

x

 

Anh văn

Anh 8ab,9ab

CN lớp 9a

16

 

8

Nguyễn Thị Lan

 12/03/1961

 

x

 

Văn

Văn 7ab,Địa 6ab

CN lớp 7a

16

 

9

Nguyễn Thị Hông

 09/09/1977

 

 

x

Anh văn

Anh6ab,7ab

CN lớp 7b

18

 

10

Đồng Thị Bộ

 24/08/1958

 

x

 

Văn

Văn 9ab,

Cn lớp 9b

16

 

11

Lê Thị Thu

 25/04/1980

 

 

x

GDCD

Văn 6b,Đia 7ab,9ab

Cn lớp 6b

16

 

12

Nguyễn Thị Hương

 01/08/1981

 

x

 

âm nhạc

Âm nhạc 6ab,7ab,8ab,9ab.Công nghệ 7b,6ab

Bí thư Đoàn TN

15

 

13

Nguyễn Quang Trung

 17/01/1971

 

x

 

Mĩ thuật

Mĩ thuật 6ab,7ab,8ab,9ab

CN lớp 8b

16

 

14

Vũ Thị Thanh Hoan

 28/01/1978

 

 

x

Toán

Toán 7ab,Lý 9ab

TTCM

15

 

15

Hoàng Thị Triển

 16/02/1962

 

x

 

Toán

Toán 9ab,8ab

 

16

 

16

Trần thị Trang Nhung

 21/01/1982

 

x

 

Thể dục

Thể dục 6ab,7ab,8ab,9ab

 

16

 

17

Nguyễn Thị Miện

04/07/1963

 

x

 

Sinh

Sinh 6ab,7ab. Công nghệ 9b

CN lớp 6a

16

 

18

Đào Thị Thụ

 30/09/1962

 

x

 

Sinh

Sinh 8ab,9ab. Công nghệ 9a

Thủ quỹ

16

 

19

Nguyễn Thị Mơ

 20/03/1961

 

x

 

Hoá

Hoá 8ab,9ab

CN lớp 8a

16

 

20

Đào Thị Tỉnh

 14/07/1960

x

 

 

Kế toán

Kế toán

Hành chính

 

 

21

Nguyễn Tuấn Anh

 09/11/1987

 

x

 

Toán

Toán 6ab,lý 6ab,7ab,8ab

 

14

Hợp đồng

22

Đào Thị Thuỷ

 20/01/1988

 

x

 

Văn

Văn 6a, Sử 6ab,7ab

 

10

Hợp đồng

23

Nguyễn Kim Trung

 26/03/1989

 

x

 

Tin

Tin 6ab,7ab,8ab,9ab

 

16

Hợp đồng

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đã ký)