Thông báo lịch trực Tết dương lịch năm 2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 433/TB-TrTHCS

Nguyễn Huệ, ngày 29 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Lịch trực Tết Dương lịch năm 2019của trường THCS Nguyễn Huệ

----------------------

         Thực hiện công văn số 1340/PGD&ĐT ngày 26/12/2018 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về nghỉ Tết Dương lịch năm 2019;

         Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, để đảm bảo cho công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời giải quyết các công việc trong dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2019;

          Trường THCS Nguyễn Huệ thông báo lịch trực của Ban giám hiệu và nhân viên nhà trường cụ thể như sau:

TT

Ngày trực

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

30/12/2018

Nguyễn Thị Kim Mai

Hiệu trưởng

0936560657

Bùi Thị Nhung

Nhân viên

0984930955

2

31/12/2018

Bùi Thị Anh

Phó hiệu trưởng

0979339676

Võ Thị Thúy Hường

TT Tổ văn phòng

0962325920

3

01/01/2019

Nguyễn Thị Kim Mai

Hiệu trưởng

0936560657

Bùi Thị Lý

Nhân viên

0978351482

 

          Trường THCS Nguyễn Huệ thông báo tới các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị của địa phương, cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh để biết và liên hệ giải quyết công việc của tập thể./.

 

Nơi nhận:

  - Phòng GD&ĐT, UBND xã (b/c);

  - Ban CNTT (đăng Website);

  - Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Mai

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu