Thông báo Lịch trực ngày Lễ Quốc khánh 02/9 của trường THCS Nguyễn Huệ


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-TrTHCS

Nguyễn Huệ, ngày 30  tháng 8  năm 2018

THÔNG BÁO

Lịch trực ngày Lễ Quốc khánh 02/9 của trường THCS Nguyễn Huệ

----------------------

      Thực hiện công văn số 856/PGD&ĐT ngày 29/8/2018 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc thực hiện một số nội dung dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9;

      Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, để đảm bảo cho công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời giải quyết các công việc trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2018;

      Trường THCS Nguyễn Huệ thông báo lịch trực của Ban giám hiệu và nhân viên nhà trường cụ thể như sau:

TT

Ngày trực

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

02/9/2018

Bùi Thị Anh

Phó hiệu trưởng

0979.339.676

Bùi Thị Nhung

Nhân viên

01262.336.885

Trần Thị Hiên

Nhân viên

0982.089.654

2

03/9/2018

Nguyễn Thị Kim Mai

Hiệu trưởng

0936.560.657

Võ Thị Thúy Hường

TT Tổ văn phòng

0962.325.920

Bùi Thị Lý

Nhân viên

0978.351.482

 

          Trường THCS Nguyễn Huệ thông báo tới các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị của địa phương, cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh để biết và liên hệ giải quyết công việc của tập thể./.

 

Nơi nhận:

  - Phòng GD&ĐT, UBND xã (b/c);

  - Ban CNTT (đăng Website);

  - Lưu VP

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

Nguyễn Thị Kim Mai

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu