KẾ HOẠCH TUẦN, THÁNG NĂM HỌC 2019-2020


KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG

NĂM HỌC 2019-2020

Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Tháng 01 Tháng 02 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5

 

KẾ HOẠCH TUẦN

NĂM HỌC 2019-2020

Tuần 1 Tuần 6 Tuần 11 Tuần 16 Tuần 20 Tuần 26 Tuần 31 Tuần 36
Tuần 2 Tuần 7 Tuần 12 Tuần 17 Tuần 21 Tuần 27 Tuần 32 Tuần 37
Tuần 3 Tuần 8 Tuần 13 Tuần 18 Tuần 22 Tuần 28 Tuần 33 Tuần 38
Tuần 4 Tuần 9 Tuần 14 Tuần 19 Tuần 23 Tuần 29 Tuần 34 Tuần 39
Tuần 5 Tuần 10 Tuần 15 Tuần 20 Tuần 25 Tuần 30 Tuần 35 Tuần 40

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO

NĂM HỌC 2019-2020

1. Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

2. Kế hoạch tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

3. Kế hoạch chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp

4. Tổ chức dạy học lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh

5. Kế hoạch công tác pháp chế

6. Phòng, chống bạo lực học đường

7. Kế hoạch ứng dụng CNTT

8. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDTX


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu