Xuất bản thông tin

Thong tin doi ngu CBGVNV nam hoc 2014- 2015

Thong tin doi ngu CBGVNV nam hoc 2014- 2015


DANH SÁCH VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

NĂM HỌC 2014- 2015

 

TT

Họ và tên

Năm

Trình độ CMĐT

Dân tộc

Tôn giáo

Ghi chú

Năm sinh

Năm vào ngành

CM

1

Trần Văn Đạt

1957

1978

TOÁN

Kinh

Không

 

2

Bùi Thị Anh

1974

1995

ĐH

GDCD

Kinh

Không

 

4

Nguyễn Thị Lan

1961

2006

VĂN

Kinh

Không

 

5

Nguyễn Văn Bé

1960

1981

GDCD

Kinh

Không

 

6

Đào Thị Thụ

1962

1985

SINH

Kinh

Không

 

7

Nguyễn Thị Miện

1960

1984

SINH

Kinh

Không

 

8

Lê Thị Thu

1980

2001

ĐH

GDCD

Kinh

Không

 

9

Trần T Trang Nhung

1982

2006

TDTT

Kinh

Không

 

10

Hoàng Thị Triển

1962

1983

TOÁN

Kinh

Không

 

11

Nguyễn T Kiều Hoa

1979

2003

NN

Kinh

Không

 

12

Nguyễn Thị Hồng

1977

2004

ĐH

NN

Kinh

Không

 

13

Nguyễn Thị Mơ

1961

1982

HOÁ

Kinh

Không

 

14

Nguyễn Quang Trung

1971

1997

HOẠ

Kinh

Không

 

15

Đào Thị Tỉnh

1960

1980

TC

KT

Kinh

Không

 

16

Trần Thị Hiên

1988

2012

CNTT

Kinh

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                         Trần Văn Đạt