Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu kỳ 2

Thời khóa biểu kỳ 2


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU                              THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                                                                        Thực hiện từ ngày ... tháng ….. năm 2012

                                                                                                                                       Buổi: Sáng (chiều)

 

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

2

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

Sinh

Văn

Anh

Toán

Hoá

Toán

Văn

Sử

 

Hoá

Văn

Toán

Anh

Toán

Hoá

Sử

Văn

 

Toán

Sinh

Nhạc

Văn

Sinh

Anh

Toán

 

Toán

Hoạ

Văn

Nhạc

Anh

Sinh

Toán

3

Tin

Nhạc

Toán

Anh

Văn

TD

Toán

 

Nhạc

Tin

Anh

Toán

Văn

Toán

TD

 

Công Nghệ

Anh

Tin

Văn

TD

Địa

Toán

Địa

 

Anh

Văn

Sinh

Địa

Anh

Sinh

Toán

 

Công nghệ

Sinh

Tin

Anh

TD

Địa

Sinh

4

Sử

Anh

Toán

Anh

Văn

Hoá

Văn

 

Anh

Sử

TD

Toán

Văn

Anh

Văn

Hoá

 

TD

Toán

Hoạ

Địa

Văn

Công nghệ

Sử

Tin

 

Toán

Công nghệ

Địa

TD

Hoạ

Tin

Sinh

Sử

 

Công Nghệ

TD

Hoạ

Công nghệ

Hoạ

Tin

Sinh

5

Anh

Toán

Sử

Sinh

TD

Toán

Tin

Hoá

 

Công dân

Anh

Sinh

Sử

Tin

Nhạc

Hoá

TD

 

Toán

CD

Công nghệ

Công nghệ

Nhạc

Địa

TD

Toán

 

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

Địa

TD

Toán

Công nghệ

 

 

 

 

 

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

6

Văn

Toán

Toán

Tin

Toán

Văn

Văn

CD

 

Văn

Toán

Tin

Toán

Toán

Văn

CD

Văn

 

Địa

Tin

Địa

CD

Văn

Toán

Công nghệ

Văn

 

Tin

Địa

Sử

Địa

Sinh

Sử

Anh

 

 

 

CD

Sử

Sử

Sinh

Anh

7

Văn

Sinh

TD

Văn

Toán

Tin

Hoạ

Văn

 

Văn

TD

Anh

Văn

CD

Toán

Văn

Hoạ

 

Sinh

Văn

Văn

TD

Tin

Hoá

Văn

Anh

 

TD

Văn

Văn

Anh

Hoá

CD

Anh

Tin

 

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH