Xuất bản thông tin

Thoi khoa bieu hoc ki 2- 2013- 2014

Thoi khoa bieu hoc ki 2- 2013- 2014


 

THỨ
TIẾT

LỚP 6A

LỚP 6B

LỚP 7A

LỚP 7B

LỚP 8A

LỚP 8B

LỚP 9A

LỚP 9B

 

 

 

 

Ngày nghỉ GV

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

 

2

Thể dục - Nhung

Toán - Triển

Sử - Duyên

T.Anh - Hoa

Sử - Lan

Văn – L.Thu

Toán - Hoan

T.Anh – Hồng

 

 

3

Toán - Triển

Thể dục - Nhung

T.Anh - Hoa

Sử - Duyên

Văn - L.Thu

Sử - Lan

T.Anh – Hồng

Toán - Hoan

 

 

4

Lý - Bình

Sinh - Thụ

Tin - Hiên

Địa - Nguyệt

Hóa - Mơ

Sinh – Miện

Sử - Duyên

Văn - Lan

 

 

5

Sinh - Thụ

Lý - Bình

Địa – Nguyệt

Tin - Hiên

Sinh - Miên

Hóa - Mơ

Văn - Lan

Sử - Duyên

 

 

3

1

Văn - Duyên

T.Anh - Hồng

Toán - Hà

C.Nghệ - Miện

Toán – Anh

Thể dục – Nhung

Văn – Lan

Lý - Hoan

 

Bình

2

Văn - Duyên

Tin - Hiên

C. Nghệ - Miện

Toán – Hà

Thể dục – Nhung

T.Anh – Hồng

Văn - Lan

Toán - Hoan

 

3

T. Anh - Hoa

Văn - Duyên

Thể dục – Nhung

Sinh – Thụ

T.Anh – Hồng

Tin – Hà

C.Nghệ - Miện

Văn - Lan

 

L.Thu

4

Tin - Hiên

Văn - Duyên

T.Anh – Hoa

Thể dục – Nhung

Họa - Trung

Toán – Triển

Toán - Hoan

Văn – Lan

 

 

5

 

 

Sinh – Thụ

T.Anh - Hoa

Tin – Hiên

Họa - Trung

Lý - Hoan

C.Nghệ - Miện

 

 

4

1

Sinh - Thụ

Toán - Triển

Văn – Lan

Sử - Duyên

Toán – Anh

Lý - Hoan

Thể dục - Nhung

Hát – V.Thu

 

Hoa

2

GDCD - Bình

Sinh - Thụ

Văn - Lan

Hát – V.Thu

Văn – L.Thu

Toán – Triển

Sử - Duyên

Thể dục - Nhung

 

Miện

3

Toán - Triển

Thể dục - Nhung

Hát – V.Thu

GDCD - Bình

Lý - Hoan

Văn – L.Thu

Hóa – Mơ

Sử - Duyên

 

Hồng

4

Thể dục - Nhung

GDCD - Bình

Sử - Duyên

Văn – L.Thu

Địa – Thụ

C.Nghệ - Nguyệt

Toán - Hoan

Hóa – Mơ

 

 

5

C.Nghệ - Linh

C.Nghệ - Mơ

GDCD - Bình

Văn – L.Thu

C.Nghệ - Nguyệt

Địa – Thụ

Hát – V.Thu

Toán - Hoan

 

 

5

1

Toán - Triển

Địa - Mơ

C.Nghệ - Miện

Toán – Hà

Toán - Anh

Thể dục – Nhung

Địa – Nguyệt

Lý – Hoan

 

 

2

Địa - Mơ

Toán - Triển

Toán – Hà

C.Nghệ - Miện

Thể dục – Nhung

T.Anh – Hồng

Lý – Hoan

Địa – Nguyệt

 

 

3

Sử - L.Thu

T.Anh – Hồng

Sinh – Thụ

Thể dục – Nhung

C.Nghệ - Nguyệt

Tin - Hà

Sinh - Miện

Văn – Lan

 

 

4

T.Anh - Hoa

Sử - L.Thu

Thể dục -Nhung

Sinh – Thụ

T.Anh – Hồng

Toán – Triển

Văn - Lan

Sinh - Miện

 

 

5

HĐNGLL- Triển

HĐNGLL- Mơ

HĐNGLL-Thụ

HĐNGLL-Hoa

      Tin - Hiên

C.Nghệ - Nguyệt

 NGLL - Nhung

HĐNGLL-Hồng

 

 

6

1

Văn – Duyên

Hát – V.Thu

Lý - Bình

Địa – Nguyệt

Văn – L.Thu

Hóa – Mơ

Tin - Hà

T.Anh – Hồng

 

Triển

2

Văn – Duyên

C.Nghệ - Mơ

Địa – Nguyệt

Lý – Bình

Văn – L.Thu

Hát – V.Thu

Thể dục – Nhung

Tin - Hà

 

Thụ

3

Hát – V.Thu

Văn – Duyên

Họa – Linh

Toán - Hà

Hóa – Mơ

GDCD - Bình

T.Anh – Hồng

Thể dục – Nhung

 

Lan

4

C.Nghệ - Linh

Văn – Duyên

Toán - Hà

Tin - Hiên

Hát – V.Thu

Văn – L.Thu

Sinh – Miện

Toán – Hoan

 

 

5

x

x

Tin - Hiên

Họa - Linh

GDCD - Bình

Văn – L.Thu

Toán – Hoan

Sinh – Miện

 

 

7

1

Họa – Linh

Toán – Triển

Văn – Lan

T.Anh - Hoa

Toán – Anh

T.Anh – Hồng

Tin – Hà

GDCD – Bình

 

Hoan

2

Tin – Hiên

Họa - Linh

Văn – Lan

Toán – Hà

Sinh – Miện

Toán – Triển

GDCD – Bình

Hóa – Mơ

 

Nhung

3

T.Anh – Hoa

Tin – Hiên

Toán – Hà

Văn – L.Thu

T.Anh – Hồng

Địa – Thụ

Hóa – Mơ

Văn – Lan

 

Duyên

4

Toán – Triển

T.Anh – Hồng

T.Anh - Hoa

Văn – L.Thu

Địa – Thụ

Sinh – Miện

Văn - Lan

Tin - Hà

 

 

5

SHL- Triển

SHL - Mơ

SHL – Thụ

SHL - Hoa

SHL – Miện

SHL – L.Thu

SHL - Lan

SHL – Hồng