Xuất bản thông tin

phân công giảng dạy học kì I năm học 2012-2013

phân công giảng dạy học kì I năm học 2012-2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                       
                                       BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  
                                  NĂM HỌC(2012-2013)  
                       
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn học kỳ I năm học 2012-2013 Kiêm nhiệm Tổng số tiết Ghi chú
TC ĐH
1 VŨ THỊ THANH HOAN 28/01/1978     ĐH TOÁN Toán 9AB, Lý9AB TT.ChủNhiệm9b 19,5  
2 HOÀNG THỊ TRIỂN 16/02/1962     TOÁN TOÁN 7AB; Toán8AB;   16  
3 PHẠM THỊ   NGHỊ   3/3/1958     TOÁN Dạy Thay Toán-lý   19 HT
4 KIỀU XUÂN BÌNH 12/12/1956     ĐH GDCD Lý6.7.8(AB)NC8ab.CD6ab LĐ9a 15  
5 ĐÀO THỊ THỤ   30/09/1962     SINH SINH( 6AB; 9AB),CN6ab C .Nhiệm6A 18.5  
6 NGUYỄN THỊ MIỆN  4/7/1963     SINH SINH 7AB;8AB.CN 7AB. Chủ Nhiệm7A 18.5  
7 NGUYỄN THỊ MƠ   20/03/1961     HOÁ HOÁ 89(AB);NGLL9A.CN9AB, Chủ Nhiệm9A 17,5  
8 TRẦN THỊ TRANG NHUNG 21/11/1982     TD TD( 6 ,7.8. 9)AB   16  
9 NGUYỄN QUANG TRUNG 17/01/1971     MĨ THUẬT MT 9(AB)  GDCD 19  
10 ĐÀO THỊ  THU THUỶ       VĂN Văn 6AB.Sử 6 ,7(AB) Đ6,7,8(AB)       18
11 NGUYỄN THỊ LAN 12/3/1961     VĂN VĂN 8AB; Đia7AB ;NGLL8A C.Nhiệm8A 18.5  
12 ĐỒNG THỊ BỘ    24/08/1958     VĂN VĂN 9AB.SỬ 7AB.CD7AB,   16  
13 LÊ THỊ THU   25/04/1980     ĐH GDCD VĂN 7AB; .ĐỊA 9AB.NGLL7 Chủ Nhiệm7B 18,5  
14 NGUYỄN VĂN DUYÊN 1/6/1960     ĐH GDCD SỬ .9AB .CD ( 89) TBTN.CĐ 19  
15 NGUYỄN THỊ KIỀU HOA 12/4/1979     ANH VĂN TIẾNG ANH 6AB;9AB.NGLL6B C.Nhiệm6B.TT 19.5  
16 NGUYỄN THỊ HỒNG 9/9/1977     ĐH ANH VĂN TIẾNG ANH 8AB;7AB.NGLL8B, C.Nhiệm8B 18.5  
17 PHẠM THỊ HƯƠNG LINH 28/12/1981     MĨ THUẬT .MT  .6AB, TPTD 19  
18 NGUYỄN KIM TRUNG 26/3/1989     TIN  TIN 6AB;7AB;8AB;9AB   16 HĐồng
19 NGUYỂN VĂN MỲ 10/12/1956     TOÁN Dạy Hướng Nhgiệp 9AB,dạy thayT-L   19 HP
20 VŨ THỊ THU       CD   ÂM NHẠC Âm Nhạc 6 7 8 (ab)MT7,8ab   10
21 NGUYỂN THỊTHU TRANG       ĐH TOÁN Toán 6AB   8