Xuất bản thông tin

phân công chuyên môn

phân công chuyên môn


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                       
                                       BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  
                                  NĂM HỌC(2012-2013)  
                       
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn học kỳ I năm học 2012-2013 Kiêm nhiệm Tổng số tiết Ghi chú
TC ĐH
1 VŨ THỊ THANH HOAN 28/01/1978     ĐH TOÁN Toán 9AB, Lý9AB TT.ChủNhiệm9b 15,5 H/SG3t
2 HOÀNG THỊ TRIỂN 16/02/1962     TOÁN TOÁN 7AB; Toán8AB;   16 H/SG3t
3 PHẠM THỊ   NGHỊ   3/3/1958     TOÁN Dạy Thay Toán-lý   2 HT
4 KIỀU XUÂN BÌNH 12/12/1956     ĐH GDCD Lý6.7.8   9 (AB)NC8ab.CD6ab   15 HSY 3t
5 ĐÀO THỊ THỤ   30/09/1962     SINH SINH( 6AB; 9AB),CN6ab C .Nhiệm6A 16,5 HSG2t
6 NGUYỄN THỊ MIỆN  4/7/1963     SINH SINH 7AB;8AB.CN 7AB. Chủ Nhiệm7A 16,5 HSY 2t
7 NGUYỄN THỊ MƠ   20/03/1961     HOÁ HOÁ 89(AB);NGLL9A.CN9AB, Chủ Nhiệm9A 15,5 HSG3t
8 TRẦN THỊ TRANG NHUNG 21/11/1982     TD TD( 6 ,7.8. 9)AB   16 HSGtdtt
9 NGUYỄN QUANG TRUNG 17/01/1971     MĨ THUẬT MT 9(AB)  GDCĐ 19  
10 ĐÀO THỊ  THU THUỶ       VĂN Văn 6AB.(AB) Đ6,7,8(AB)       16
11 NGUYỄN THỊ LAN 12/3/1961     VĂN VĂN 8AB; Sử8AB ;NGLL8A C.Nhiệm8A 16,5 HSG2t
12 ĐỒNG THỊ BỘ    24/08/1958     VĂN VĂN 9AB.SỬ 7AB.CD7AB,   16 HSG3t
13 LÊ THỊ THU   25/04/1980     ĐH GDCD VĂN 7AB; .ĐỊA 9AB.NGLL7 Chủ Nhiệm7B 16,5 HSG2t
14 NGUYỄN VĂN DUYÊN 1/6/1960     ĐH GDCD SỬ   6,.9AB .CD ( 89) TBTN. .CĐ 16 HSG3t
15 NGUYỄN THỊ KIỀU HOA 12/4/1979     ANH VĂN TIẾNG ANH 6AB;9AB.NGLL6B C.Nhiệm6B.TT 17,5 HSG1,5t
16 NGUYỄN THỊ HỒNG 9/9/1977     ĐH ANH VĂN TIẾNG ANH 8AB;7AB.NGLL8B, C.Nhiệm8B 16,5 HSG2t
17 PHẠM THỊ HƯƠNG LINH 28/12/1981     MĨ THUẬT .MT  .6AB, TPTĐ. TK 19  
18 NGUYỄN KIM TRUNG 26/3/1989     TIN  TIN 6AB;7AB;8AB;9AB   16 HĐồng
19 NGUYỂN VĂN MỲ 10/12/1956     TOÁN Dạy Hướng Nhgiệp 9AB,dạy thayT-L   4 HP
20 VŨ THỊ THU       CD   ÂM NHẠC Âm Nhạc 6 7 8 (ab)MT7,8ab   10
21 NGUYỂN THỊTHU TRANG       ĐH TOÁN Toán 6AB   8