Xuất bản thông tin

Phân công chuyên môn

Phân công chuyên môn


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2011-2012

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn học kỳ I,                              năm học 2011-2012

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết

Ghi chú

TC

ĐH

1

Phạm Thị Nghị

 03/03/1958

 

x

 

Toán

Dạy thay Toán,Lý

 

19

 

2

Nguyễn Văn Mỳ

 10/12/1956

 

x

 

Toán

Dạy hướng nghiệp 9a,9b

 

19

 

3

Phạm Thị Hương Linh

 28/12/1981

 

x

 

Mĩ thuật

TPT đội

 Thư ký HĐ

19

 

4

Nguyễn Văn Duyên

 01/06/1960

 

 

x

GDCD

Sử 8ab,9ab

CTCĐ+ T.BỊ

18

 

5

Kiều Xuân Bình

 12/12/1956

 

 

x

GDCD

GDCD 6ab,7ab,8ab,9ab. Côing nghệ 8ab

 

12

 

6

Nguyễn Thị Hạnh

06/07/1977

 

 

x

Văn

Văn 8ab,Địa 8ab

TTCM

15

 

7

 Nguyễn Thị Kiều Hoa

 12/04/1979

 

x

 

Anh văn

Anh 8ab,9ab

CN lớp 9a

16

 

8

Nguyễn Thị Lan

 12/03/1961

 

x

 

Văn

Văn 7ab,Địa 6ab

CN lớp 7a

16

 

9

Nguyễn Thị Hông

 09/09/1977

 

 

x

Anh văn

Anh6ab,7ab

CN lớp 7b

18

 

10

Đồng Thị Bộ

 24/08/1958

 

x

 

Văn

Văn 9ab,

Cn lớp 9b

16

 

11

Lê Thị Thu

 25/04/1980

 

 

x

GDCD

Văn 6b,Đia 7ab,9ab

Cn lớp 6b

16

 

12

Nguyễn Thị Hương

 01/08/1981

 

x

 

âm nhạc

Âm nhạc 6ab,7ab,8ab,9ab.Công nghệ 7b,6ab

Bí thư Đoàn TN

15

 

13

Nguyễn Quang Trung

 17/01/1971

 

x

 

Mĩ thuật

Mĩ thuật 6ab,7ab,8ab,9ab

CN lớp 8b

16

 

14

Vũ Thị Thanh Hoan

 28/01/1978

 

 

x

Toán

Toán 7ab,Lý 9ab

TTCM

15

 

15

Hoàng Thị Triển

 16/02/1962

 

x

 

Toán

Toán 9ab,8ab

 

16

 

16

Trần thị Trang Nhung

 21/01/1982

 

x

 

Thể dục

Thể dục 6ab,7ab,8ab,9ab

 

16

 

17

Nguyễn Thị Miện

04/07/1963

 

x

 

Sinh

Sinh 6ab,7ab. Công nghệ 9b

CN lớp 6a

16

 

18

Đào Thị Thụ

 30/09/1962

 

x

 

Sinh

Sinh 8ab,9ab. Công nghệ 9a

Thủ quỹ

16

 

19

Nguyễn Thị Mơ

 20/03/1961

 

x

 

Hoá

Hoá 8ab,9ab

CN lớp 8a

16

 

20

Đào Thị Tỉnh

 14/07/1960

x

 

 

Kế toán

Kế toán

Hành chính

 

 

21

Nguyễn Tuấn Anh

 09/11/1987

 

x

 

Toán

Toán 6ab,lý 6ab,7ab,8ab

 

14

Hợp đồng

22

Đào Thị Thuỷ

 20/01/1988

 

x

 

Văn

Văn 6a, Sử 6ab,7ab

 

10

Hợp đồng

23

Nguyễn Kim Trung

 26/03/1989

 

x

 

Tin

Tin 6ab,7ab,8ab,9ab

 

16

Hợp đồng

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đã ký)